TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở LỚP MẪU GIÁO GHÉP

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở LỚP MẪU GIÁO GHÉP

Lớp mẫu giáo ghép là lớp gồm các trẻ từ 3 đến 5 tuổi cùng tham gia vui chơi, học tập, sinh hoạt. Có các loại lớp mẫu giáo ghép sau: lớp ghép hai độ tuổi (3 tuổi và 4 tuổi; 4 tuổi và 5 tuổi, 3 tuổi và 5 tuổi ) ; lớp ghép ba độ tuổi (3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi), Trẻ trong các lớp mẫu giáo ghép có sự khác nhau rõ rệt về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm, nhận thức...

Xem tiếp...

kế hoach BDTX cá nhân

Đăng lúc: Thứ tư - 20/11/2013 17:03 - Người đăng bài viết: mnhoaban
kế hoach BDTX cá nhân

kế hoach BDTX cá nhân

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2013-2014
PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               Háng Lìa, ngày 16 .tháng 9 năm 2013
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2013-2014
 
 
 
 

Họ và tên : Lò Thị Phương
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Nhiệm vụ: Chỉ đạo Chuyên môn
Trình độ chuyên môn: Đại học
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX.
           - Căn cứ thông tư số 36   /2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non.
- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên MN,THCS,PT và GDTX.
- Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, Phòng GD & ĐT huyện Điện Biên Đông về việc Bồi dưỡng thường xuyên .
- Căn cứ kế hoạch của Trường Mầm Non Hoa Ban về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014.
- Bản thân tôi tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014 như sau:
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi
- Bản thân luôn có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với học sinh, có kinh nghiệm trong CMNV, có ý chí vươn lên và năng động sáng tạo để tiếp cận với việc đổi mới phương pháp giảng dạy.
-  Đại đa số các cháu  học sinh ngoan ngoãn, có ý thức học tập tốt.
- Bản thân luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của Chi bộ Đảng, của Ban Giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường.
- Bản thân luôn nâng  cao ý thức tự học và tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức
2. Khó khăn
- Tài liệu BDTX chưa đáp ứng đầy đủ; csvc còn nhiều hạn chế.
- Bản thân đảm nhiệm nhiều công việc, nên còn gặp nhiều khó khăn.
C. MỤC TIÊU CỦA BỒI DƯỠNG
-         Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu
phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
-         Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức; quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.


D.  NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BDTX:
I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
            1. Nội dung 1: 30 tiết / năm học
 Nội dung bồi dưỡng 1(Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng 30 tiết) đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học mầm non được áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục mầm non.
            2. Nội dung 2: Bắt buộc 30 tiết / năm học
Thời lượng 30 tiết do Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục mầm non, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
II. Khối kiến thức tự chọn: 04 nội dung
1. Nội dung các mô đun:
a. Mô đun MN 27: 15 tiết.
b. Mô đun MN 32: 15 tiết.
c. Mô đun MN 33: 15 tiết.
d. Mô đun MN 40: 15 tiết.
 
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã môđun Tên và nội dung Môđun Mục tiêu bồi dưỡng Thời gian tự học Thời gian học tập trung(tiết)
(tiết) Lý thuyết Thực hành
VI. Tăng cường năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên MN 27 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, và giáo dục an toàn giao thông
1. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu;
2. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm;
3. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông;
4. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép.
 
Mô đun thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thong, gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông; thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông 9 6  
VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên MN 32 Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
1. Khái niệm về giáo án điện tử;
2. Vai trò của giáo án điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non;
3. Thiết kế giáo án điện tử;
4. Sử dụng giáo án điện tử;
5. Thực hành thiết kế và sử dụng giáo án điện tử.
 
Mô đun thiết kế và sử dụng giáo án điện tử, khái niệm về giáo án điện tử; vai trò của giáo án điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non, thực hành thiết kế và sử dụng giáo án điện tử. Giúp giáo viên mầm non biết cách thiết kế và sử dụng được giáo án điện tử 9 6  
VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá của giáo viên MN 33 Đánh giá trong giáo dục mầm non
1. Mục đích đánh giá trong giáo dục mầm non;
2. Các loại đánh giá trong giáo dục mầm non;
3. Phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non;
4. Thực hành đánh giá trong giáo dục mầm non;
 
Mô đun đưa ra cách đánh giá trong giáo dục mầm non, gồm: mục đích, các loại, phương pháp và thực hành đánh giá trong giáo dục mầm non. Giúp giáo viên mầm non biết cách sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá trong giáo dục mầm non 9 6  
X. Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên MN 40 Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non
1. Mục đích phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non;
2. Nội dung phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non;
3. Phương pháp phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non;
4. Hình thức phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non.
 
Mô đun cung cấp kiến thức, kỹ năng phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non, mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non. Trang bị cho giáo viên mầm non biết cách lập được kế hoạch và phối hợp với gia đình trong công tác giáo dục trẻ mầm non 9 6  
2. Kế hoạch triển khai cụ thể
Thời gian Kế hoạch bồi dưỡng Số tiết Hình thức bồi dưỡng Kết quả cần đạt
21/10 – 25/10/2013 MN 27 15 Tự học - Biết thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thong, gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông; thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
23 – 27/12/2013 MN 32 15 Tự học - Biết thiết kế và sử dụng giáo án điện tử, khái niệm về giáo án điện tử; vai trò của giáo án điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non, thực hành thiết kế và sử dụng giáo án điện tử. - Biết cách thiết kế và sử dụng được giáo án điện tử
24 – 28/2/2014 MN 33 15 Tự học - Biết cách đánh giá trong giáo dục mầm non, gồm: mục đích, các loại, phương pháp và thực hành đánh giá trong giáo dục mầm non. Giúp giáo viên mầm non biết cách sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá trong giáo dục mầm non
24 – 28/3/2014 MN 40 15 Tự học - Biết các kiến thức, kỹ năng phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non, mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non. Trang bị cho giáo viên mầm non biết cách lập được kế hoạch và phối hợp với gia đình trong công tác giáo dục trẻ mầm non
Tổng 4 60    
 
E. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
- Tự học
F. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
 
- Cá nhân, tập trung
 
G. ĐĂNG KÝ XẾP LOẠI.
- Tự xếp loại: Loại giỏi
 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 
 
 
 
 
 
 
Lò Thị Phương
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA BGH
................................................................
................................................................
................................................................
 
Tác giả bài viết: Thu phương
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Danh mục Website

 

 

 

Tin mới nhất

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 2
  • Khách viếng thăm: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 11
  • Tháng hiện tại: 4664
  • Tổng lượt truy cập: 37137

Thăm dò truy cập

Vui lòng cho biết bạn đến từ đâu?

Thành phố Điện Biên Phủ

Huyện Điện Biên

Huyện Điện Biên Đông

Huyện Mường Chà

Huyện Mường Nhé

Huyện Nậm Pồ

Thị xã Mường Lay

Huyện Mường Ảng

Huyện Tuần giáo

Huyện Tủa Chùa

Nơi khác